مدت زمان استرداد از وقت معین شده به پایان رسیده است